Wednesday, 22 September 2010

20.9. Tutkimuksen aihe, tutkimuskysymys ja tutkimusongelma


Aluksi kuultiin Harri Sippolan esitys luovien alojen kehittämisen hankkeista Satakunnassa/ Porissa, ja erityisesti ns. Energiahelmi-hankkeesta. Sitten mentiin läpi tutkimuksen teon alkumetrejä ”The Craft of Research” teoksen pohjalta:

Aivan aluksi:
1.     Kannattaa aina kirjoittaa tutkimussuunnitelma itselleen. Mitä haluaa tutkia? Miksi? Millaisia asioita pitää ottaa huomioon? (ns teoria – aiempi tutkimus – muu kirjallisuus – kohde: keitä – idea tutkimusasetelmasta). Tähän suunnitelmaan voi sitten tutkimuksen kuluessa aina palata, korjata sitä tai tehdä sen pohjalta valintoja ja rajauksia.

2.     Rohkeutta!
-       tutkimuksessa ei ole eikä pidäkään olla itsestään selviä tuloksia. Ongelmat kuuluvat asiaan.
-       Kirjoita koko ajan omat mietteesi – älä vain kopioi ja alleviivaa. Kirjoittamalla nousee esiin uusia seikkoja – ja samalla kasvaa varanto ajatuksia ja ilmauksia.
-       Muista eri alueet
-       Hae apua: puhu työstä toisille – ohjaaja, kollegat
-       Kun ongelmia nousee: niitä pitääkin olla! Ja, vain kokemus opettaa, tekemisen oppii vain tekemällä – siis eteenpäin vain.

Tutkimuksen suunnittelu
1.     Aihe: tarpeeksi spesifi että selviät
2.     Aiheesta => tutkimuskysymykset => tutkimusongelma
3.     Aineisto eli tutkimusasetelma joka kykenee vastaamaan kysymyksiin.

Jälleen: kirjoita, muistiinpanoja, ideoita, tekstinpätkiä siitä mitä mietit, miten asiat liittyvät toisiinsa jne.
Muista: tutkimus ei etene yhtä siivosti ja loogisesti kuin ohjeet – löydät itsesi tekemästä johtopäätöksiä ennen kuin olet kerännyt aineiston; ja usein aineiston analyysi johtaa tutkimusongelman tarkistamiseen.
Tutkimus ryhmätyönä: puhukaa paljon – sopikaa mistä ollaan yhtä mieltä ja missä jokainen voi tehdä omien näkemystensä mukaan – sopikaa työnjaosta.

Tutkimuksen aihe:
Yleensä lähtee liikkeelle kiinnostuksesta johonkin, ns. ”älyllistä kutinaa”, halua selvittää jotain, jokin mikä pohdittaa.
1.     Aloita siitä mikä sinua itseäsi kiinnostaa. (Luovuuden johtaminen)
2.     Listaa 4 – 5 aiheeseen liittyvää aluetta josta haluat tietää lisää.
3.     Valitse näistä se joka kiinnostaa eniten/ joka on tarpeeksi rajattu/ josta tiedät löytäväsi kirjallista jne. aineistoa.
4.     Tällä kurssilla kannattaa valita aihe jossa voi kokeilla ns. laadullisia menetelmiä, etnografiaa, osallistavia menetelmiä, taiteellisen tutkimuksen lähestymistapoja.

Aiheen rajaus:
lisää kiinnostuksen kohteeseen määreitä, kohdenna se johonkin tiettyyn paikkaan, ryhmään, ominaisuuteen jne. (Luovan johtamisen keinot – luova johtaminen IT alan yrityksissä – luovan johtajan ominaisuudet)

Aiheesta kysymyksiin:

Esitä aiheelle kysymyksiä. Hyvä tutkimus lähtee siitä mitä et vielä tiedä, mutta mitä haluaisit tietää.
Helpommat ja taustoittavat: Kuka, mitä, koska, missä?
Varsinaiset pähkinät: Miten, miksi, millainen?

Järjestä kysymykset – niistä voi aueta tutkimuksen osa-alueita, jäsennystä miten edetä.

Kysymys ja sen merkitys:
1.     Nimeä aihe: tutkin _______ .
2.     Esitä kysymys muodossa: tutkin ______, koska haluan tietää _______.
3.     Perustele: tutkin ______, koska haluan tietää _____, jotta voisin ymmärtää ______.

Kysymyksistä tutkimusongelmaan
Tutkimusongelma on kommunikoitavissa muille, ja vakuuttaa ihmiset tutkimuksen merkityksellisyydestä.
Käytännölliset ongelmat ja tutkimusongelma: käytännöllinen ongelma syntyy eletyssä elämässä. Tutkimusongelma syntyy tutkijan päässä, on siis jo käsitteellistä ajattelua.

8.9. Mitä on tieteellinen tutkimus?

Tutkimuksen teko on sekä vaikeaa että helppoa.
1.   
Tutkimus on käsityötä

           Helppoa:
-       se on opittavissa
-       siihen on olemassa ohjeita
Vaikeaa: 
- ei ole välitöntä tutkimuksen teon taitoa, se ON opittava ja tekemällä
- ohjeilla ei tehdä tutkimusta, tutkimus tehdään vain tekemällä
2.     
Tutkimus on ajattelua, ja käsitteellistä ajattelua

Vaikeaa:
- ei ole olemassakaan tutkimusta ilman ajattelua ja ilman käsitteitä

Helppoa:
-       se on helvetin mielenkiintoista

Käsite ei ole sana vaan idea. Käsite ei kuvaa aukottomasti ja yksi yhteen jotain todella olemassa olevaa, vaan yrittää tavoittaa ja ilmaista jonkun todellisuuden ilmiön – koskaan sitä täydelleen tavoittamatta. Käsite sisältää aina ristiriidan ja jännitteen.

Tutkimus tarvitsee vähintään muutaman käsitteen – ei muodollisista syistä, vaan jotta tutkimukseen syntyisi tarvittava jännite.

Tutkimus on aina iteratiivista. Usein kuvataan tutkimuksen eteneminen syklisenä, mutta ei niin ett palattaisiin aina samaan lähtökohtaan, vaan että itse lähtökohta voidaan tutkimuksen kuluessa määritellä uudelleen, tarkistaa.

Tuesday, 7 September 2010

CBM Research Methods course fall 2010

Here is the program for the course and a few basic links. This blog will exceptionally be in Finnish, since all the students in the present course are Finnish-speaking. Spring-term 2011 we will have another CBM Methods course, in English.

8.9. Mitä on tieteellinen tutkimus? - Mitä on taiteellinen tutkimus? Peruskäsitteitä, lähtökohtia, keskustelua, oppaita, tehtävä. (What is scientific research? - What is artistic research? Basic concepts, starting points, discussion, handbooks, a task.) Luentosali 105
20.9. Harri Sippola tulee kertomaan Posekin Kulttuurin ja luovien alojen yrityskehityshankkeesta. Tarkoituksena käyttää hanketta kumppanina ja kohteena metodikurssin tutkimusharjoituksissa. (Harri Sippola tells about the development project for creative and cultural enterprises, which we will use as a subject for research exercises) Taik Ateljee
29.9. Etnografinen tutkimus (Ethnographic research) Luentosali 105
6.10 Interventio tutkimus - taiteellinen, design, toiminta. (Intervetion reearch - artistic, design, action research) Luentosali 105
13.10 Tutkimussuunnitelmat: ryhmissä tehtävä tutkimusharjoitus (Research plans of a research exercise made in groups) Luentosali 241
Myöhemmin sovittavana ajankohtana pidetään tutkimusraporttien esittely ja palautekeskustelu. (On a later date we'll have presentation of research reports and feedback discussion)

Kirjallisuutta:
Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb & Joseph Williams: The Craft of Research. The University of Chicago Press 1995

Linkkejä:
Minäkö tutkija? 
Johdatus laadullisen tutkimuksen metodologiaan
Tuote ja tieto